એપ્રિલ મહિનામાં થયેલી વિશ્વની વૈજ્ઞાનિક ઘટનાઓ તેમજ પ્રસંગોની નાની યાદી અહીં મૂકવામાં આવેલી છે. જે તમારા શૈક્ષણિક કાર્ય માટે ઉપયોગી થશે. નીચે આપેલી તારીખ પર ક્લિક કરતા તમે